in

What was one reason Columbus gave gifts to the native people?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

What major battle site lies south of the mountains?

What is the lifestyle of the US?