in

What country sent Samuel de Champlain?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

What geographical term has a chain of islands?

Vào bếp làm món chè xoài nếp cẩm dẻo ngon, giải nhiệt ngày nắng nóng