in

Why were African slaves needed for slavery?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Which Canadian province is farthest north?

What did Africa export besides slavery during triangular trade?