in

Which kind of society would be the best for an individual. Hunter-gatherer agricultural or industrial?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mách bạn cách ướp gà bất bại, đảm bảo lần nào cũng thành công

What are three major cultural and environmental changes that have occurred since humans were hunter gatherers?