in

Which field of anthropology that studies human language and communication is called?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Can humans talk to animals

How did cultural diffusion occur?