in

What is the population of Irumbilikurichi?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Why is cultural diffusion important?

Why is matrilineal parallel cousin marriage forbidden in a matrilineal society?