in

What is the difference between globalization and glocalization?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Is your hometown a big city or small town?

What is Santa Claus’s postcode?