in

What did wegener name his supercontinent?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

What did Africa export besides slavery during triangular trade?

Did the africans help capture fellow africans to sell as slaves?