in

What did Africa export besides slavery during triangular trade?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Why were African slaves needed for slavery?

What did wegener name his supercontinent?