in

Việc nghiên cứu ngôn ngữ của một nhóm dân tộc cụ thể trong một nền văn hóa?

Câu trả lời hay nhất

Nhân học ngôn ngữ nghiên cứu các đặc điểm của ngôn ngữ loài người trong bối cảnh văn hóa mà nó phát triển. Các học giả trong lĩnh vực này đang tìm cách hiểu các nền tảng văn hóa và xã hội của chính ngôn ngữ, đồng thời khám phá cách thức hình thành văn hóa và xã hội bắt nguồn từ thực tiễn ngôn ngữ.

thêm câu trả lời

dân tộc học hoặc Nhân học ngôn ngữ Nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa dưới góc độ ngôn ngữ học.

[affegg id=1]

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thủ đô của Scotland tên La gi?

BỘT TẮM TRẮNG THẢO MỘC