in

Quốc gia nào từng kiểm soát Đông Timor?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cuộc cách mạng công nghiệp đã dẫn đến sự tăng trưởng nào?

Một xã hội nhấn mạnh vào việc sống ở các khu vực đông dân cư các khu vực đô thị?