in

Nhân học văn hóa có khó không?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điều nào mô tả đúng nhất số người chết trên một nghìn người mỗi năm trong dân số?

Lĩnh vực nhân chủng học nào nghiên cứu các đồ tạo tác bằng đĩa vỡ và nồi sắt do các nền văn minh sơ khai tạo ra?