in

Ngành nhân chủng học nào nghiên cứu về vai trò của các cá nhân trong xã hội?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khu vực Tây Nam Âu có tín ngưỡng tôn giáo gì?

Điều gì mô tả đúng nhất nền kinh tế của Kenya?