in

Một nền kinh tế chủ yếu là dầu mỏ với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất ở Tây bán cầu?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lĩnh vực nhân học nào nghiên cứu kỹ thuật săn bắn và hái lượm của con người sơ khai?

Định luật Bergman là gì?