in

Một điều kiện của quá trình chuyển đổi nhân khẩu học là gì?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điều nào sau đây chịu trách nhiệm cho sự gia tăng dân số theo cấp số nhân?

Cuộc cách mạng công nghiệp đã dẫn đến sự tăng trưởng nào?