in

Một con sông mang nhiều nước hơn những con sông khác?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tại sao thành phố và quốc gia lại quan trọng đối với văn hóa Mỹ?

So với nghiên cứu của Malinowski trong nghiên cứu lại của Weiners ở Trobriands?