in

Khu vực Tây Nam Âu có tín ngưỡng tôn giáo gì?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lĩnh vực nhân học nào nghiên cứu kỹ thuật săn bắn và hái lượm của con người sơ khai?

Ngành nhân chủng học nào nghiên cứu về vai trò của các cá nhân trong xã hội?