in

How did the karakoram mountain range form?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Where is Mt Everest and the Huang River located?

Why did Alfred wegener think that the continents were once join togrther?