in

How did cultural diffusion occur?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Which field of anthropology that studies human language and communication is called?

How do cave men hunt?