in

Giới tính như một cấu trúc xã hội có nghĩa là gì?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về khí hậu ở Li-bi?

Gen dái tai nối có nguồn gốc từ đâu?