in

Điều nào sau đây chịu trách nhiệm cho sự gia tăng dân số theo cấp số nhân?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu trả lời nào sau đây mô tả đúng nhất tình trạng chăm sóc sức khỏe ở Afghanistan?

Một điều kiện của quá trình chuyển đổi nhân khẩu học là gì?