in

Điều gì mô tả đúng nhất nền kinh tế của Kenya?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ngành nhân chủng học nào nghiên cứu về vai trò của các cá nhân trong xã hội?

Số người trên một dặm vuông nghĩa là gì?