in

Dân số tối đa mà một khu vực có thể chứa được gọi là?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bao nhiêu phần trăm người dân sống ở tiểu bang mà họ sinh ra?

Thuật ngữ nào mô tả số người trong độ tuổi sinh đẻ trở lên và dưới độ tuổi sinh sản trong quần thể?