in

Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về khí hậu ở Li-bi?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sự khác biệt giữa y học khoa học và y học phương Tây là gì?

Giới tính như một cấu trúc xã hội có nghĩa là gì?