in

Can humans talk to animals

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

What are the culture aspects?

Which field of anthropology that studies human language and communication is called?