in

Bảy đặc điểm của văn hóa là gì?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ba yếu tố chính của nhân học là gì?

Khu vực nào đông dân cư nhất trong thế kỷ 20?