in

Bang nào có tỷ lệ sinh trên dân số cao nhất?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sự thật về JJ Thompson là gì?

Ba nhánh của nhân chủng học là gì?