in

Ai là những người ủng hộ xã hội học và nhân học?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các tuyến đường sông vận chuyển chính qua Colombia và Venezuela?

Điều nào sau đây mô tả châu Âu khi Charlemagne nắm quyền?